top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Lapis Akademi Eğitim Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. ve ekte listesi yer alan Grup Şirketleri (birlikte “Lapis” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Lapis’in güvencesi altındadır. Lapis olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Lapis tarafından sağlanan hizmet ve Lapis’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Lapis’in birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Lapis’i ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Lapis tarafından;

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,

 • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,

 • Lapis’in ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve Lapis politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Lapis’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,

 • Lapis tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,

 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,

 • Hizmet ve tekliflerin sunulması,

 • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,

 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

 • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,

 • Lapis’in ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,

 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,

 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,

 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,

 • Lapis ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,

 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

 • Hukuk işlerinin takibi,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Lapis’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Lapis tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,

 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,

 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

 • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Lapis tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Lapis'e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Lapis yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Lapis tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.lapisakademi.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “Lapis Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

 1. Yurtdışına Aktarım

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Lapis’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Lapis tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Lapis ve Grup Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Lapis’in, Lapis ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Lapis’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Lapis’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Lapis’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Lapis tarafından farklı yollardan (Lapis merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Grup Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Lapis Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Lapis ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Lapis’in hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Lapis Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Lapis Şirketler Grubu bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Lapis’e iletmeniz durumunda, Lapis talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Lapis’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Lapis’in veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,

 • Eğer Lapis nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,

 • Eğer Lapis nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,

 • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,

 • Kişisel verilerin Lapis nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,

 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 • Lapis tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Lapis’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Lapis’e Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, www.lapisakademi.com adresindeki iletişim bölümündeki formu eksiksiz olarak doldurarak;

 • Islak imzalı bir dilekçe örneğini “Barbaros Mahallesi Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı 1/2 Ataşehir/İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

 • Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, destek@lapisakademi.com adresine e-posta ile iletebilir, ya da

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, ekteki listede yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 1. Değişiklikler

Lapis’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

bottom of page